Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Colgo, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Colgo en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij“.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Colgo deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de order ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
1.4 Indien Colgo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Colgo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.5 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de voorwaarden en enige vertaling daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Colgo zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Colgo kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Colgo niet tot het verrichten van een gedeelte van daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor zendingen binnen de EU en exclusief BTW voor zendingen buiten de EU en exclusief eventueel toepasselijke verzend- of administratiekosten.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van Colgo ongewijzigd accepteert, of indien Colgo een opdracht c.q. order schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht c.q. order uitvoering heeft gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens Colgo na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Colgo zijn bevestigd, dan wel indien Colgo reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.
3.3 Colgo is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Colgo het recht de order c.q. opdracht te weigeren.
3.4 Colgo is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat de wederpartij gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.6 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Colgo zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.7 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Colgo de wederpartij hierover tevoren inlichten.
Artikel 4 Herroepingsrecht
4.1 Bij de aankoop van producten via Colgo heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.
4.2 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Colgo retourneren, conform de door Colgo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Colgo. Dit dient de wederpartij te doen middels het zenden van een e-mailbericht daartoe aan hello@colgo.eu. Hierna dient de wederpartij het product binnen 14 dagen aan Colgo retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de wederpartij.
4.4 Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening, tenzij het bepaalde in artikel 3.5 van toepassing is.
4.5 Vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische overwegingen kan de wederpartij niet langer recht doen gelden op het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel indien de wederpartij de verzegeling van het geleverde product heeft verbroken na levering of producten die een bepekte houdbaarheid hebben bijvoorbeeld versproducten.
4.6 Indien de wederpartij na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Colgo via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Colgo heeft geretourneerd, is koop een feit.
Artikel 5 Conformiteit en garantie
5.1 Colgo geeft geen garanties af, echter mits de wederpartij op aannemelijke wijze kan onderbouwen door bijvoorbeeld fotomateriaal dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord zal Colgo, al naar gelang mogelijk en van toepassing de factuurwaarde van het betreffende product restitueren.
5.2 Colgo garandeert dat alle geleverde houdbare producten op het moment van verzending een niet verstreken verkoopdatum hebben en een houdbaarheid van ten minste 14 dagen. Versproducten hebben op het moment van verzending een houdbaarheid van ten minste 4 dagen.
5.3 In geval van overmacht is Colgo niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de wederpartij.
5.4 De wederpartij dient het door Colgo geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Colgo te worden gemeld. De wederpartij dient Colgo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.6 Een klacht van de wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op.
5.7 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op schadeloosstelling.
Artikel 6 Levering
6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Colgo kenbaar heeft gemaakt.
6.2 Colgo gaat pas over tot verzending van de order indien de gehele koopsom door de wederpartij is voldaan en door Colgo is ontvangen. Colgo streeft ernaar om het product binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de wederpartij. Alle levertermijnen zijn echter indicatief. Aan genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
6.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij Colgo tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Colgo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
Artikel 7 Privacy
7.1 Colgo zal de (persoons)gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht op Colgo rust of wanneer de wederpartij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent.
Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de levering te geschieden middels de door Colgo aangeboden betaalmogelijkheden.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Colgo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Colgo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Colgo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Colgo of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Colgo een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door zijn toeleverancier. Colgo is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Colgo zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Colgo heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.
9.4 Indien Colgo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Colgo gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Colgo blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
10.2 Gebruik of het consumeren van het product van Colgo geschiedt te allen tijde voor eigen risico van de wederpartij. Colgo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de wederpartij en/of een derde heeft geleden, lijdt of zal lijden ten gevolge van het gebruik of consumptie van het product.
10.3 Colgo en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Colgo is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Colgo en is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het kosteloos herstel van een gebrekkig product.
10.5 Colgo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
10.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Colgo.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Colgo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Colgo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Terms and Conditions

Article 1 Applicability
1.1 These general terms and conditions apply to every quotation or offer from Colgo, as well as to agreements concluded between Colgo and a counterparty, hereinafter referred to as “the counterparty”.
1.2 The applicability of any purchase or other conditions of the other party is expressly rejected. Deviations from and/or additions to these terms and conditions only apply if and insofar as Colgo has expressly accepted them in writing and only relate to the order in respect of which such acceptance has taken place.
1.3 If at any time one or more provisions in these terms and conditions are wholly or partially void or should be annulled, the other provisions in these general terms and conditions will continue to apply in full and the relevant provision will be replaced in mutual consultation by a provision that purports to of the original as closely as possible.
1.4 If Colgo does not always require strict compliance with these terms and conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that Colgo would to any extent lose the right to demand strict compliance with the provisions of these terms and conditions in other cases.
1.5 If and insofar as there is a discrepancy between the Dutch text of the conditions and any translation thereof, the Dutch text will prevail at all times.
Article 2 Offers
2.1 All quotations and offers from Colgo are without obligation, unless a term for acceptance is stated therein. A quotation or offer lapses if the product to which it relates is no longer available in the meantime.
2.2 Colgo cannot be held to its offers if the other party should reasonably understand that these, or a part thereof, contain an obvious mistake or clerical error.
2.3 A composite quotation does not oblige Colgo to provide part of it against a corresponding part of the quoted price.
2.4 Offers do not automatically apply to future orders.
2.5 The prices stated in the quotation or offer are inclusive of VAT for shipments within the EU and exclusive of VAT for shipments outside the EU and exclusive of any applicable shipping or administration costs.
Article 3 Agreement
3.1 An agreement between the parties is only concluded at the moment that the other party accepts an offer or quotation from Colgo unaltered, or if Colgo confirms an assignment or order in writing, or has executed the assignment or order in whole or in part.
3.2 Agreements, commitments and/or changes to the agreement made by or on behalf of Colgo after the conclusion of the agreement are only binding if they have been confirmed in writing by Colgo, or if Colgo has already implemented them in whole or in part.
3.3 Colgo is entitled, upon or after entering into the agreement and before (further) delivery, to require sufficient security from the other party that both the payment obligation and any other obligations will be met. Refusal by the other party to provide the required security gives Colgo the right to refuse the order or assignment.
3.4 Colgo is at all times entitled to increase the agreed price without the other party being entitled to dissolve the agreement for that reason if the price increase results from a power or obligation under the law or regulations or is the result of a price increase in the product or other grounds that were not reasonably foreseeable when the agreement was entered into.
3.5 If after the conclusion of the agreement it appears that it is necessary for its proper execution to change or supplement it, the parties will adjust the agreement accordingly in good time and in consultation.
3.6 If the parties agree that the agreement will be amended or supplemented, the time of delivery may be affected as a result. Colgo will inform the other party of this as soon as possible.
3.7 If the amendment of and/or the supplement to the agreement has financial and/or qualitative consequences, Colgo will inform the other party about this in advance.
Article 4 Right of withdrawal
4.1 When purchasing products via Colgo, the other party has the option to dissolve the agreement free of charge without stating reasons during 14 days. This reflection period starts on the day after the product has been received by the other party or a representative designated in advance by the other party.
4.2 During the reflection period of 14 days, the other party will handle the product and packaging with care. The other party will only unpack the product to the extent necessary to assess whether it wishes to keep the product. If the other party makes use of the right of withdrawal, it will return the product with all accessories supplied – insofar as reasonably possible – to Colgo in its original condition and packaging, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Colgo.
4.3 If the other party wishes to make use of the right of withdrawal, it is obliged to notify Colgo of this within 14 days of receipt of the product. The other party must do this by sending an e-mail to hello@colgo.eu. After this, the other party must return the product to Colgo within 14 days. The burden of proof for the timely return of the delivered product lies with the other party.
4.4 If the other party makes use of the right of withdrawal, no more than the costs of return shipment are for its account, unless the provisions of article 3.5 apply.
4.5 Due to health protection or hygienic considerations, the other party can no longer claim the right of withdrawal as referred to in this article if the other party has broken the seal of the delivered product after delivery or products that have a limited shelf life, for example fresh products.
4.6 If, after the expiry of the terms referred to in this article, the other party has not notified Colgo in the prescribed manner that it wishes to make use of the right of withdrawal resp. has not returned the product to Colgo, the purchase is a fact.
Article 5 Conformity and guarantee
5.1 Colgo does not give any guarantees, however, provided that the other party can plausibly substantiate by, for example, photographic material that the product does not comply with the agreement, Colgo will, where possible and applicable, refund the invoice value of the product in question.
5.2 Colgo guarantees that all shelf-stable products delivered at the time of shipment have an unexpired date of sale and a shelf life of at least 14 days. Fresh products have a shelf life of at least 4 days at the time of shipment.
5.3 In the event of force majeure, Colgo is not obliged to compensate the other party for any costs or damage.
5.4 The other party must inspect or have inspected the goods delivered by Colgo immediately at the moment that the goods are made available to it, whereby it must be established whether the quality and/or quantity corresponds to what has been agreed. Any visible defects must be reported to Colgo in writing within seven days of delivery. The other party must give Colgo the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.
5.6 A complaint from the other party does not suspend its payment obligation.
5.7 If a defect is not reported in time, the other party is no longer entitled to compensation.
Article 6 Delivery
6.1 The place of delivery is the address that the other party has made known to Colgo.
6.2 Colgo will only proceed to dispatch the order if the entire purchase price has been paid by the other party and has been received by Colgo. Colgo strives to send the product to the other party within 3 working days after receipt of payment. However, all delivery times are indicative. The other party cannot derive any rights from the aforementioned periods. Exceeding a term does not entitle the other party to compensation.
6.3 The risk of damage and/or loss of an order rests with Colgo until the moment of delivery to the other party or a third party designated by the other party, unless expressly agreed otherwise.
6.4 The other party is obliged to take delivery of the goods the moment they are delivered to it. If the other party refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, Colgo is entitled to store the goods at the expense and risk of the other party.
Article 7 Privacy
7.1 Colgo will only process the (personal) data of the other party in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act and other applicable laws and regulations. No (personal) data will be shared with third parties, unless this is necessary for the proper execution of the agreement, if Colgo is under a legal obligation to do so or if the other party gives explicit permission to do so.
Article 8 Payment
8.1 Unless the parties have agreed otherwise in writing, payment must be made prior to delivery using the payment options offered by Colgo.
Article 9 Force majeure
9.1 Colgo is not obliged to fulfill any obligation towards the other party if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and is not for its account under the law, a legal act or generally accepted standards. .
9.2 In addition to what ensues from the law and jurisprudence, force majeure is understood to mean: all external causes, foreseen or unforeseen, over which Colgo has no influence, but as a result of which Colgo is unable to fulfill its obligations. This includes strikes in the company of Colgo or of third parties, as well as the circumstance that Colgo does not receive a performance that is important in connection with the performance to be delivered by itself, or does not receive it on time or properly from its supplier. Colgo is also entitled to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the agreement occurs after Colgo should have fulfilled its obligation.
9.3 Colgo has the right to suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. Both parties are entitled to dissolve the agreement without obligation to pay compensation to the other party if this period lasts longer than three months.
9.4 If at the time of the occurrence of force majeure Colgo has already partially fulfilled its obligations under the agreement and the part fulfilled has an independent value, Colgo is entitled to invoice the part already fulfilled separately. The other party is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.
Article 10 Liability
10.1 Any liability on the part of Colgo will at all times only be limited to what has been arranged in these general terms and conditions.
10.2 Use or consumption of Colgo's product is at all times at the other party's own risk. Colgo is not liable for damage, of whatever nature, that the other party and/or a third party has suffered, suffers or will suffer as a result of the use or consumption of the product.
10.3 Colgo is not liable for damage, of whatever nature, caused by Colgo's reliance on incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of the other party.
10.4 Any liability on the part of Colgo is in any case always limited to at most the free repair of a defective product.
10.5 Colgo is never liable for indirect damage, including consequential damage, loss of income, loss of profit, lost savings, and damage as a result of business interruption.
10.4 The limitations of liability included in this article do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of Colgo.
Article 11 Applicable law and disputes
11.1 All legal relationships with Colgo are exclusively governed by Dutch law.
11.2 The competent court in Colgo's place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise.
11.3 The parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.